bell curve

  • bell curve

    (noun)
    עקומת פעמון, נקראת גם התפלגות גאוס. עקב תכונותיה האופייניות, מתארת בדיוק רב יחסית את התפלגותם של משתנים מקריים של אוכלוסיות רבות ומגוונות.
noun
bell curve