case study

בחינה של אדם או משפחה לעומק
  • case study

    (noun)
    בחינה של אדם או משפחה לעומק
noun